ZORG PROFESSIONALS

LOGOPEDIE

Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Deze zorg wordt ook geboden in het onderwijs. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling. Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van de patiënt (NVLF, 2011). Deze omschrijving van logopedie is ontleend aan de folder "Wat is logopedie?", waarin u nog meer informatie kunt vinden.

Logopedisten werken in multidisciplinaire teams in cluster 2 en 3 scholen voor speciaal onderwijs, in zorginstellingen zoals kinderrevalidatiecentra of vrijgevestigd in de eerste lijn. Sinds 2011 kunnen cliënten via de Directe Toegankelijkheid Logopedie zonder verwijzing door een (huis)arts in aanmerking komen voor behandeling.

 

Resultaten Survey Wegwijzer OC project

In cluster 2 stellen logopedisten vast of OC nodig is en geven advies en informatie over OC. De betrokken logopedisten beschikten over specialistische kennis zoals Nederlands met Gebaren (NmG) 1 en 2, agenda’s met pictogrammen, specifieke agenda’s voor kinderen met een autisme spectrum stoornis en pictogrammen.

In cluster 3 zijn logopedisten betrokken bij bijna alle stappen van de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC:  vaststellen of OC nodig is, informatie en advies over OC, training aan kinderen die gebruik maken van OC, training aan families en communicatiepartners, training aan professionals op het gebied van OC, evaluatie en nazorg OC, ondersteuning voor kinderen die gebruik maken van OC, specifiek onderzoek of communicatiehulpmiddelen nodig zijn, verstrekken van hulpmiddelen in bruikleen voor een beperkte periode, langdurend verstrekken van hulpmiddelen in bruikleen, reparatie van hulpmiddelen, het instellen van hulpmiddelen, vervanging van hulpmiddelen tijdens reparatie, onderhoud van hulpmiddelen, hulpmiddelen individueel aanpassen (software), hulpmiddelen individueel aanpassen (woordenschat / inhoud), hulpmiddelen individueel aanpassen (hardware), het zelf maken / vervaardigen van low-tech hulpmiddelen, op maat maken van hulpmiddelen, beheer en organisatie van hulpmiddelen, hergebruik van hulpmiddelen en onderzoek en ontwikkeling op het gebied van OC.

Bij complexe vragen wordt logopedie vanuit een kinderrevalidatiecentrum ingeschakeld.

Specialistische kennis en vaardigheden waarover zij beschikken, zijn: ComVoor, Totale Communicatie (TC), Picto-bibliotheek / picto’s / PCS (Picture Communication Symbols), Nederlands met Gebaren (NmG) / (ondersteunde) gebaren, DGM, low- en high-tech hulpmiddelen, dragen zorg voor OC op school en verzorgen cursussen/scholen van het team, soms in samenwerking met collega’s.

In zorginstellingen zijn logopedisten betrokken bij het alle stappen van de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC met uitzondering van: langdurend verstrekken van hulpmiddelen in bruikleen, reparatie van hulpmiddelen, vervanging van hulpmiddelen tijdens reparatie, onderhoud van hulpmiddelen, hulpmiddelen individueel aanpassen (hardware), beheer en organisatie van hulpmiddelen, hergebruik van hulpmiddelen.

De betrokken logopedisten beschikken over specialistische vaardigheden i.v.m. alle vormen van OC, protocolontwikkeling OC op basis van de nieuwste ontwikkelingen, expertteamleden: PCS (basis en vervolg), COCP / COCP VG, basiscursus NmG, specialistische vaardigheden NmG, ervaring met aanvragen en inrichten apparatuur, ComVoor, geven van gebarencursus, low-tech en high-tech hulpmiddelen, gebaren, partner-strategieën, Hanenprincipes stimuleren, picto’s, behandeling via iPad, scholing Mind Express, Symbols for Windows en contact met leverancier.

Het merendeel van de ondervraagde therapeuten is logopedist, telkens één is additioneel ook pre-verbaal logopedist, spraak-taalpatholoog en klinisch linguïst. Enkele therapeuten voorzien zelf in alle stappen van de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC en worden hierbij vaak ondersteund door de leveranciers van communicatie ondersteunende hulpmiddelen. Zij beschikken over specialistische kennis en vaardigheden over toepassingen van de iPad, veel ervaring met en kennis van (high-tech) hulpmiddelen incl. software, taal en communicatie, Hanen, COCP, gebaren, Totale Communicatie, gedrag, mimiek, houding en autisme.

ergotherapie

Ergotherapie is paramedische zorg. Cliënten leren zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving.

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk (Ergotherapie Nederland, n.d.). Deze omschrijving is ontleend aan de website "Informatie voor cliënten" waar u nog meer informatie kunt vinden. 

Ergotherapeuten werken in multidisciplinaire teams in cluster 2 en 3 scholen voor speciaal onderwijs, in zorginstellingen zoals kinderrevalidatiecentra of vrijgevestigd in de eerste lijn. Sinds 2012 kunnen cliënten via de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie zonder verwijzing door een (huis)arts in aanmerking komen voor behandeling.

 

Resultaten Survey Wegwijzer OC project

In cluster 2 en cluster 3 word ergotherapie niet als discipline genoemd die bij de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC of bij de verwijzing naar deze zorg- en dienstverlening betrokken was.

Volgens de respondenten uit zorginstellingen zijn ergotherapeuten vooral betrokken bij informatie over en doorverwijzing naar de zorgverlening van een zorginstelling, het signaleren van ontwikkelingsachterstand, problemen op het gebied van spraak, taal en communicatie en OC behoefte. In de zorginstellingen zijn ergotherapeuten vooral betrokken bij het individueel aanpassen van hulpmiddelen (software en inhoud / woordenschat), het zelf maken / vervaardigen van low-tech hulpmiddelen en het op maat maken van hulpmiddelen. Zij beschikken over specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van OC, nader gespecificeerd als COCP en COCP VG, bediening(smogelijkheden) van (high-tech) hulpmiddelen, low-tech en high-tech hulpmiddelen, voorzieningen, computeraanpassingen, PCS, NmG en gebaren.

De ondervraagde therapeuten rapporteren specialistische kennis en vaardigheden van ergotherapeuten op het gebied van OC zoals COCP, kennis van de bediening van (high-tech) hulpmiddelen en gebaren. Ergotherapeuten zijn betrokken bij de verwijzing naar zorg- en dienstverlening op het gebied van OC.

fysiotherapie

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of gewoon door ouder worden.

De fysiotherapeut luistert naar de reden waarom iemand naar de fysiotherapie komt en de wensen van de cliënt tot verbetering. Hij kijkt samen met de cliënt  naar diens lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat de cliënt weer beter kan bewegen. (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, n.d.). Deze omschrijving is ontleend aan deze website, waarop u nog meer informatie kunt vinden.

 

Resultaten Survey Wegwijzer OC project

In cluster 2 en cluster 3 wordt fysiotherapie niet als discipline genoemd die bij de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC of bij de verwijzing naar deze zorg- en dienstverlening betrokken is.

Volgens de respondenten uit zorginstellingen zijn fysiotherapeuten betrokken bij het geven van informatie over en het verkrijgen van een doorverwijzing naar de zorgverlening van een zorginstelling en de verwijzing naar zorg- en dienstverlening op het gebied van OC, maar worden niet genoemd bij het signaleren en diagnosticeren van behoeften op het gebied van communicatie. Fysiotherapeuten beschikken over specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van OC i.v.m. low- en high-tech hulpmiddelen, NmG en picto’s.

De ondervraagde therapeuten rapporteren geen specialistische kennis en vaardigheden van fysiotherapeuten op het gebied van OC. 

overige Zorgprofessionals

Uit de landelijke survey is gebleken dat ook de volgende disciplines bij de zorg- en dienstverlening rondom OC betrokken zijn:

  • gezondheidszorg (gz) - psycholoog / psycholoog / psychologisch medewerker
  • deskundige (totale) communicatie
  • pedagogische behandelaar
  • behandelcoördinator
  • kinderarts
  • revalidatiearts
  • speltherapeut
  • zorgmedewerker