Speciaal Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is in Nederland passend onderwijs van kracht. Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we u naar deze website.

Cluster 1, cluster 2, cluster 3 en cluster 4 bestaan sinds de invoering van passend onderwijs niet meer. Voor meer informatie over de manier waarop het speciaal onderwijs nu geregeld is verwijzen we u naar deze website van LECSO. LECSO (voormalig cluster 3 en 4: scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurige ziekte, epilepsie, psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen) geeft tevens algemene informatie over speciaal onderwijs. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle betreffende scholen inclusieve contactgegevens. U kunt zoeken op naam, stad en provincie of per cluster.

 

In de stichting Siméa (voormalig cluster 2) werken de besturen van de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De volgende organisaties participeren in de stichting Siméa:

 

Vier instellingen hebben de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn en aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

De instellingen verzorgen het onderwijs op eigen scholen (leslocaties) verspreid over het land, voor een overzicht van alle locaties inclusieve de contactgegevens kunt u in de linker kolom van de home page op de kaart klikken.

De instellingen bieden daarnaast ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

De instellingen hebben aanmeldpunten voor informatie, advies of aanmelding.

Passend Onderwijs

In november 2014 hebben Koninklijke Kentalis en de Taalbrug Eindhoven een symposium georganiseerd over passend onderwijs en de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De handouts van het symposium "Alle Taal Centraal" vindt u hier.